Privacy verklaring

Algemeen
Comfor B.V. (hierna: “Comfor”) respecteert uw persoonsgegevens en behandelt de aan Comfor verstrekte of anderszins verkregen informatie vertrouwelijk. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Comfor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Met dit privacy statement geeft Comfor uitvoering aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Comfor verwerkt.

Doel verwerking persoonsgegevens
Comfor verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: het verlenen van diensten en de uitvoering van een overeenkomst; het innen van declaraties; het onderhouden van contacten met relaties; voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Comfor verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: basisgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht; contactgegevens, zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen; persoonsgegevens ten behoeve van een door Comfor te verlenen dienst, een sollicitatie of in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten;

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Comfor omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Comfor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna genoemde gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke verplichting; uitvoering van een overeenkomst; verkregen toestemming van betrokkene(n); gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Comfor deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Comfor persoonsgegevens aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Comfor sluit een verwerkersovereenkomst met de derde partij die namens en in opdracht van Comfor uw persoonsgegevens verwerkt. Hierdoor is de derde partij eveneens gehouden tot naleving van de AVG. Door Comfor al ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. De derde partijen kunnen een accountant, notaris of ingeschakelde andere derde partijen betreffen.

Beveiliging persoonsgegevens
Comfor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Comfor treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen houdt Comfor rekening met de stand van de techniek. In het geval dat Comfor gebruik maakt van diensten van derde partijen, legt Comfor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken vast in een verwerkingsovereenkomst over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Comfor bewaart persoonsgegevens die Comfor verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Comfor beantwoordt uw verzoek doorgaans binnen een maand na ontvangst. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Comfor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet voldoende uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Comfor neemt uitsluitend verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. U kunt met betrekking tot de bovengenoemde verzoeken tevens contact opnemen met of bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag; telefoon: 088 – 1805 250).

Aanpassing privacy statement
Comfor heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Comfor plaatst aanpassingen van het privacy statement op de website. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Comfor: www.comfor.nl.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement, kunt u contact opnemen via de volgende contactgegevens:

 

Comfor
Gebouw Luchtruim
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven

Tel: +31 (0)40 782 0284
Email: info@comfor.nl

KvK: 77156110

Dit privacy statement is op 30 maart 2021 voor het laatst gewijzigd.