6;

Over Ons

Comfor bestaat uit een team van professionals, die passie hebben
voor wonen en zorg. Zorg met aandacht, daar draait het om.

  • Organisatie & bestuur
  • Kwaliteit & keurmerken
  • Financiën
  • Medezeggenschap
  • Waardering & klachten
  • Publicaties & brochures
  • Wachtlijst

Organisatie & bestuur

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie. Naast de zorginhoudelijke aspecten zijn goed bestuur en verantwoord toezicht belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Comfor werken volgens de Zorgbrede Governance Code.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Comfor. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en is ondersteunend en faciliterend voor zorgprofessionals.

De Raad van Bestuur van Comfor bestaat uit twee leden:

Comfor algemeen directeur Anja van den Borne               Comfor financieel directeur Manfred Kuhl

Anja van den Borne                               Manfred Kühl
(Algemeen directeur)                           (Financieel directeur)

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak altijd op het belang van de organisatie.

Kwaliteit & keurmerken

Bij Comfor zijn we continu bezig om de kwaliteit van de zorg en onze dienstverlening te verbeteren. Kwalitatief goede zorg betekent voor ons niet alleen veilige zorg, maar ook liefdevolle en persoonsgerichte zorg, een goede personeelssamenstelling en het blijven leren en ontwikkelen. Het welzijn van de bewoners staat bij ons voorop. Wij vinden het belangrijk dat familieleden en mantelzorgers erop kunnen vertrouwen dat de bewoner bij ons in goede handen is.

Wet toetreding zorgaanbieders
Sinds 1 januari 2022 beschikt Comfor over een vergunning op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders. De vergunning wordt verleend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en daarbij wordt getoetst of de zorgaanbieder kwalitatief goede zorg verleent. Comfor beschikt over een vergunning en dat betekent dat de organisatie voldoet aan onder andere de eisen van intern toezicht, goede financiële bedrijfsvoering, interne procedures over het omgaan met signalen van incidenten, etc.

Kwaliteitskader
Voor kwalitatief goede zorg hanteert Comfor het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en een kwaliteitssysteem.

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan de belangrijkste pijlers van kwalitatief goede zorg. Deze pijlers zijn onder andere persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, kwalitatief veilige zorg en ondersteuning, leren en ontwikkelen en een goede personeelssamenstelling. In het kwaliteitsplan van Comfor vertellen we hoe wij invulling geven aan deze pijlers.

Om de beste zorg te leveren en te innoveren is een stevig fundament van voldoende en gekwalificeerd personeel voor ons de basis. Onze personele bezetting wordt afgestemd op de zorgbehoefte van de bewoners. Voor het maken van de juiste medische beslissingen en ter waarborging van goede zorg en behandeling schakelt Comfor een specialist ouderengeneeskunde in. De specialist ouderengeneeskunde is structureel betrokken bij de behandeling van onze bewoners.

Daarnaast vinden wij opleiding en bijscholing van personeel van essentieel belang. Wij zijn van mening dat de zorgprofessional het verschil maakt. Door de zorgprofessional op alle mogelijk manieren te ondersteunen en te laten ontwikkelen creëren we de beste zorg. Comfor biedt een breed opleidingsprogramma aan dat ervoor zorgt dat kennis en ervaring rondom de thema’s persoonsgerichte zorg, gespecialiseerde zorg in de psychogeriatrie en progressiegericht werken actueel blijven. Comfor biedt haar medewerkers geaccrediteerde scholing en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Financiën

Bij Comfor Zorg wordt de zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. U krijgt zorg op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Voor deze zorg is de bewoner een lage eigen bijdrage verschuldigd aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Door het CAK wordt de hoogte van uw eigen bijdrage berekend en geïnd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw financiële situatie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de rekenhulp op de website van het CAK.

Wanneer u bij ons komt wonen betaalt u een ‘eigen bijdrage’. U betaalt het lage tarief. Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Wonen bij een locatie van Comfor Zorg hoeft niet veel duurder te zijn dan het verpleeghuis.

Medezeggenschap

Comfor vindt het belangrijk dat bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de zorg en het beleid van de organisatie. Comfor gaat graag in open dialoog met alle belanghebbende om te luisteren naar hun wensen en adviezen.

Bewoners
Op iedere locatie wordt een bewoners- en familieraad ingericht. De bewoners- en familieraad heeft als taak om binnen het kader van de doelstellingen van Comfor, de gemeenschappelijke belangen van bewoners en familieleden te behartigen. Zij praten mee over het beleid, de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de bewoners.

Op iedere woonzorglocatie waar Comfor 24 uur per dag zorg levert willen we maandelijks overleg laten plaatsvinden tussen de bewoners- en familieraad en de locatiemanager. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie tussen de Raad van Bestuur, de locatiemanager en de bewoners- en familieraad. Onze uitganspunten hierbij zijn samenwerking, openheid en transparantie.

De rechten van de bewoners- en familieraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018. De bewoners- en familieraad heeft het recht om advies uit te brengen bij bepaalde belangrijke beslissingen binnen de organisatie. Ook heeft de bewoners- en familieraad een instemmingsrecht. Dat houdt in dat de Raad van Bestuur instemming nodig heeft van de bewoners- en familieraad bij bepaalde besluiten, waaronder de procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen en het algemeen beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de bewoners- en familieraad goed hun taak kunnen uitoefenen.

Waardering & klachten

Om onze zorg en dienstverlening continu te verbeteren horen wij graag uw ervaringen met onze organisatie. Het welzijn van de bewoner staat bij ons voorop en daarom zijn wij benieuwd naar uw mening.

Wilt u uw waardering kenbaar maken bij de organisatie of suggesties doen om onze dienstverlening te optimaliseren? Dat horen wij graag van u. U kunt hiervoor mailen naar contact@comfor.nl

Ondanks dat wij onze uiterste best doen om onze bewoners een fijn thuis te bieden met de beste zorg kunt u toch ontevreden zijn. Het is belangrijk dat u ook uw onvrede of klacht met ons deelt, zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken.

Uw onvrede of klacht kunt u het beste bespreken met de medewerker op wie het betrekking heeft. Heeft u dat liever niet of helpt dat niet, dan kunt u ook naar de leidinggevende gaan. Wilt u liever uw klacht bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van branchevereniging SPOT. Wij zijn aangesloten bij branchevereniging SPOT en zij faciliteren een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor alle bewoners van Huize Moors. U kunt de klachtenfunctionaris van SPOT bereiken via:

klacht@verenigingspot.nl
035 – 54 27 517
Postbus 5135, 1410 AC Naarden

De klachtenfunctionaris behandelt uw klacht onafhankelijk en vertrouwelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de klachtenregeling.

Als de ondersteuning door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil.

 

Bij Huize Moors hanteren we een wachtlijst. Voor meer informatie over onze actuele wachtlijst adviseren we u om met ons contact te nemen via contact@comfor.nl of +31 (0)88 1500 410.

Missie

Een fijn thuis is de basis. Het vertrekpunt is de bewoner en zijn verhaal, gewoonten, familie en vrienden. Met een positieve en sociale benadering helpen wij de bewoner zo lang mogelijk de kwaliteit van leven te behouden én iedere dag positief te ervaren. Onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers maken dit samen mogelijk. Daar zijn we trots op.

Visie

Kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg verlenen is voor ons het uitgangspunt. Onze focus ligt op het blijven vernieuwen en doorontwikkelen. Dit doen we door bijvoorbeeld zorgtechnologieën gericht in te zetten. Dit geeft bewoners, medewerkers en familie Comfor(t).

Zorg met aandacht, daar draait het om.